Uitgave  |  Nummer 6, juni 2018
Voorwoord

Op 24 mei hebben wij afscheid genomen van de wethouders Henk van de Boer, Sierd de Boer en Engbert van Esch. Er is een nieuwe ploeg wethouders, bestaande uit Jouke Jongsma, Fimke Hijlkema, Marcel Bos en Esther Verhagen, aangetreden. Bestuurlijk gezien een hele verandering. De nieuwe wethouders gaan aan de slag met het coalitieprogramma voor de periode 2018 – 2022 “Saemen an de slag”. Dit coalitieprogramma heeft als basis het door de gehele raad opgestelde raadsprogramma.

Verder zijn de laatste puntjes op de i gezet wat betreft de portefeuilleverdeling. Het college gaat nu aan de slag met een uitvoeringsprogramma. De wethouders zijn inmiddels hard aan het werk om zich te verdiepen in alle lopende zaken. Dat is best wel een lastige opgave mede door de omvang van sommige dossiers. Het is nu ook zaak om als college uit de groeien tot een hecht team. In de komende periode zal ik als voorzitter van het college mijn best doen om dat proces snel in goede banen te leiden.

Deze nieuwe periode zal er veel aandacht zijn voor Overheidsparticipatie en Burgerparticipatie. En dan moet dat “burger” wat breder worden gezien dan alleen burgers. Ondernemers en organisaties worden hiermee ook aangemerkt als betrokken partijen. Dat vraagt van beide kanten een andere houding en ook andere acties. Als gemeente gaan wij meer de kant op van faciliteren. De maatschappij krijgt meer ruimte om te doen. De samenwerking wordt wat mij betreft gelijkwaardiger. Dat zal eerst nog wel even wennen zijn voor beide kanten. Ook in de gemeentelijke organisatie zullen er wat dit betreft knoppen omgezet moeten worden.

Wij hebben een prachtige gemeente waar het goed wonen en werken is. Dat komt door de prachtige natuurlijke omgeving en het voorzieningenniveau. De komende jaren gaan wij er aan werken om dat alles nog mooier, beter en duurzamer te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij de komende vier jaar goede stappen in die richting gaan zetten. Maar de gemeente kan en wil het niet alleen doen. Wij hebben daarbij de steun en hulp nodig van onze inwoners, maar zeker ook van onze ondernemers. Ondernemers vormen de economische kurk waar wij met elkaar op drijven. Om die reden zal er ook in de komende jaren veel aandacht zijn voor de lokale economie en de relatie met de ondernemers.

Internet op bedrijfsterreinen

Kabelnoord gaat in het buitengebied van alle gemeenten in Friesland glasvezel aanleggen. Het gaat om gebieden waar nu nog geen snel internet beschikbaar is.

Als gemeente willen wij kijken wat er nog meer nodig en mogelijk is op het gebied  van snel internet. Een van de aandachtspunten daarbij zijn de bedrijventerreinen. Wij als gemeente weten dat er in Haulerwijk een initiatief is om zelf te zorgen voor beter internet op het bedrijventerrein De Turfsteker. Wij hebben echter onvoldoende zicht op de kwaliteit van het internet op de overige bedrijventerreinen. Daarom roepen wij u op indien u niet tevreden bent met de huidige situatie ten aanzien van het internet dit bij ons te melden. Indien de situatie nu problematisch is zullen wij samen met de provincie bekijken of daar verbetering in gebracht kan worden. U kunt uw vragen of problemen melden bij Lidia Huisman door een mail te sturen naar: l.huisman@ooststellingwerf.nl.

 

 

Kennis uit de collegebanken: Mara doet onderzoek naar de gezondheid van de bodem

De bodem wordt met toenemende mate een steeds belangrijke speler in de landbouwsector. Wet en regelgeving leggen het gebruik van kunstmest steeds meer aan banden. Dit heeft tot gevolg dat de boer voor een uitdaging staat: hoe houd je de bodem in topconditie om een hoge productie te waarborgen?

Het afstudeeronderzoek van Mara van den Berg speelt in op dit vraagstuk. Mara studeert aan de Universiteit van Wageningen en doet onderzoek naar de organische reststromen in Ooststellingwerf. Zij onderzoekt welke reststromen vrijkomen (denk hierbij aan bijvoorbeeld bermgras en snoeiafval), wanneer deze grondstoffen vrijkomen en op welke manier deze restproducten de agrarische bodems kan voeden. Op deze manier wordt ook in Ooststellingwerf de stap gezet naar een duurzame landbouw.

 

 

Ondernemersbijeenkomst 18 juni

(Online) media spelen een steeds grotere rol in ons leven. Daarom hebben we voor de komende ondernemersbijeenkomst iemand uitgenodigd die al ruim veertig jaar ervaring heeft in deze wereld, namelijk Charles Groenhuijsen. Hij is onder andere bekend als Amerika-correspondent van het NOS journaal, en heeft een aantal veel gelezen boeken gepubliceerd waaronder Oh, Oh, Amerika en Amerikanen zijn niet gek.

U bent van harte welkom om maandag 18 juni te luisteren naar en in gesprek te gaan met Charles Groenhuijsen. Vanaf 19.15 uur wordt u verwelkomt en start het voorprogramma. Rond 20.00 uur zal de lezing van Charles Groenhuijsen beginnen. Na afloop, rond 21.00 uur, is er natuurlijk tijd om erover na te praten.

Introductie nieuwe wethouders

Op 24 mei hebben we afscheid mogen nemen van de wethouders Henk van de Boer, Sierd de Boer en Engbert van Esch. Daarvoor in de plaats zijn er vier nieuwe wethouders aangetreden, te weten Jouke Jongsma, Fimke Hijlkema, Marcel Bos en Esther Verhagen. Zij zullen zichzelf tijdens het voorprogramma introduceren. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om ook nader kennis te maken met de vier nieuwe wethouders.

Opgeven kunt u doen door een mail te sturen naar communicatie@ooststellingwerf.nl

 

Datum        Maandag 18 juni 2018

Tijdstip       Vanaf 19.15 uur

Locatie       Oude Rabobankgebouw

Adres         Veengang 1, Oosterwolde

 

 

 

Week van de uitwisseling

De tweede week van juni is de week van de uitwisseling. De Commerciële Club Ooststellingwerf heeft aangegeven dat men graag zou zien dat de kloof tussen de gemeentelijke medewerkers en het bedrijfsleven verkleind zou worden. Om daar een bijdrage aan te leveren, gaan in deze week tal van medewerkers een kijkje nemen bij een van de bedrijven in onze gemeente. Burgemeester Oosterman en gemeentesecretaris Kastelein geven hierbij zelf het goede voorbeeld. Tal van bedrijven verlenen hier graag hun medewerking aan. Als gemeente hechten wij erg aan een goede relatie met onze ondernemers en wij houden van korte lijntjes. Dit initiatief past heel goed bij die filosofie.

Social return 5 juli

U bent van harte uitgenodigd voor de Friese bijeenkomst Social Return op donderdag 5 juli 2018 in Oosterwolde.  Een bijeenkomst waarbij we met elkaar ideeën gaan uitwisselen over het waarderen van alternatieve vormen van Social Return dan arbeid: het maatwerkblok. Kom uw ideeën op tafel leggen over activiteiten met maatschappelijke waarde.

Met Social Return beogen we de afstand tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen te verkleinen. De meest directe vorm om dit te realiseren is het bieden van (leer)werkplaatsen. Ook andere activiteiten dragen bij aan het vergroten van de inzetbaarheid en het toeleiden naar werk, bijvoorbeeld door opleiding te bieden, zaken te doen met sociale ondernemers of werkzoekenden kennis te laten maken met verschillende functies in de branche. Wat wordt er al gedaan, wat is er mogelijk, wat heeft volgens jullie een grote waarde voor de maatschappij en hoe kunnen we elkaar daarin versterken? Laat jullie ideeen tot leven komen tijdens deze bijeenkomst en haal ideeen op voor jullie eigen projecten.

Tijdens de bijeenkomst zal Yuri Starrenburgh, directeur PSO Nederland, komen vertellen over de gedachtengang en werkwijze van PSO en de stimulans die PSO biedt aan het bevorderen van sociale inzet in de hele keten van een bedrijf. Ook met deze presentatie halen we ideeën op die leiden tot sociale impact, in het maatwerkblok van Social Return.

Meld u voor 2 juli aan voor de bijeenkomst

Datum        Donderdag 5 juli 2018

Tijdstip       Van 10:00 tot 12:00 uur

Locatie       Gemeentehuis Oosterwolde

Adres         Het Oost 11, 8431 LE  Oosterwolde

Elektronisch gemeenteblad

De gemeente maakt besluiten en voorgenomen besluiten van het college en de raad bekend. Bijvoorbeeld over het afgeven van vergunningen en het vaststellen van een verordening of bestemmingsplan. Vanaf 1 januari 2014 is het wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen) digitaal bekend te maken via een elektronisch gemeenteblad. De officiële bekendmakingen zijn tot op heden digitaal gepubliceerd op de website van de gemeente www.ooststellingwerf.nl

Vanaf 1 juni 2018 worden de officiële bekendmakingen van de gemeente Ooststellingwerf digitaal bekendgemaakt op https://www.officielebekendmakingen.nl.

De gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver en De Griffioen blijft bestaan maar is geen officiële bekendmaking voor algemeen verbindende voorschriften.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry Doedens, telefoon 14 0516.

 

 

Energiebijeenkomst 7 juli

Op 7 juli 2018 organiseert de gemeente een 'energiebijeenkomst' voor inwoners. Belangstellende inwoners kunnen informatie halen over het besparen van energie en het produceren van duurzame energie. De deelnemers aan de projecten 'goed voorbeeld doet goed volgen', 'perspectief op 0' en 'Smart Grid'  krijgen een persoonlijke uitnodiging. Ondernemers krijgen de gelegenheid om tijdens deze bijeenkomst  met een stand hun 'koopwaar'  aan te bieden op dit terrein.

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis te Oosterwolde.

DOE Mee! Deel een auto

Van 18 juni tot 2 juli kunt u via deelauto@taxikort.nl een elektrische deelauto reserveren. Stichting Duurzaam Ooststellingwerf (DO!) en energie cooperatie De Eendracht stellen samen met buurauto 2 elektrische auto's ter beschikking aan iedereen die de auto wil gebruiken.

Elektrische auto's zorgen voor een CO2 reductie en zorgen ervoor dat bedrijven sneller klimaatdoelstellingen halen. Doe mee!

We doen mee aan een wedstrijd om de auto op zoveel mogelijk manieren onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Deelnemers plaatsen foto's of vlogs op social media. Ook uw bedrijf kan mee profiteren van deze aandacht!

U kunt de auto reserveren om er met klanten, medewerkers of collega's in te rijden via deelauto@taxikort.nl. U mag ook een aandachtstrekker organiseren, neem dan contact op met S.Hodzelmans@duurzaamooststellingwerf.nl.

Voorbeelden van aandachtstrekkers: Nodig klanten uit en rij ermee naar een duurzaam project, nodig een politicus uit en bespreek de kansen van een duurzaam initiatief dat u heeft ontwikkeld, Medewerkers die carpoolen etc.

Meer informatie vindt u op de website van Duurzaam Ooststellingwerf. 


 

 

LF2018 ook in Ooststellingwerf

Ik heb een baan

Mag ik me voorstellen! Ik ben Eelco Boontje, 53 jaar en ik woon in Oosterwolde. Sinds kort ben ik de Coördinator van Wijknet gemeente Ooststellingwerf. Mijn werkplek is in het inloophuis "Het Kwartier" in Oosterwolde. Wijknet is het vervolg op het project Voor de wijk, door de wijk.

We zitten nu in een opstartfase en er zijn volop uitdagingen binnen mijn baan. Doel is om bewoners uit onze gemeente te helpen die hun tuin/terras niet meer (alleen) kunnen onderhouden, daarnaast geven we adviezen en is de mogelijkheid om tuingereedschap te lenen via stichting Actium. Verder willen we werkzoekenden vanuit de participatiewet werkervaring laten opdoen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Vanuit de uitkering ben ik in het traject Voor de wijk, door de wijk gestart. Deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat ik op de vacature van Coördinator ben gaan solliciteren. Ik kom oorspronkelijk uit de logistiek en heb gewerkt bij een uitgeverij in de sales, ik heb in een diep dal gezeten maar doordat ik nu aan het werk ben bij  de gemeente kan ik andere werkzoekenden helpen door ze te begeleiden. Ik wil er een succes van maken!

Kom gerust eens langs, ik ben elke ochtend door de week aanwezig of je ziet me druk aan het werk in de tuin(en).

 

Inkoop en aanbesteding

OWO-Inkoop werkt ook aan Europa (verbetering Europese aanbestedingsregels)

Hoe?

Door evaluatie van de aanbesteding acties

Wat?

Ontwikkel een formulier voor evaluatie van aanbestedingen.

Een goede evaluatie na afloop van een aanbesteding is voor alle partijen nuttig. Zowel voor de inschrijvers als voor de aanbestedende dienst. Er kan bijvoorbeeld feedback opgehaald worden door de betrokken partijen. Daarnaast kan een aanbestedende dienst er voor kiezen om een aanbesteding intern te evalueren. Ook het uiteindelijke resultaat kan onderdeel zijn van de evaluatie. In de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO-gemeenten) gaat op dit moment een pilot van start waarbij gewerkt wordt met een evaluatieformulier na afloop van de aanbesteding. Dit is opgesteld in samenwerking met Europa decentraal, NEVI, MKB Noord en VNO/NCW Noord.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Piet Plantenga, Ingrid Borgman, Lidia Huisman, Bart Sieben, Sven Stielstra

Ondernemersloket

Piet Plantenga
bedrijven-contactfunctionaris
(0516) 56 62 40
p.plantenga@ooststellingwerf.nl


Ingrid Borgman
accountmanager werkgelegenheid
(0516) 56 64 70 
i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Lidia Huisman
recreatie en toerisme
(0516) 56 64 13
l.huisman@ooststellingwerf.nl


Bart Sieben

Programmamanager 
Biobased Economy
(0516) 56 64 74
b.sieben@ooststellingwerf.nl 

 

Sven Stielstra
Projectoördinator
Biobased Economy
(0516) 56 63 41
s.stielstra@ooststellingwerf.nl   

-->