Uitgave  |  Nummer 4, april 2015
Voorwoord

Lange tijd is gewerkt aan de ontwikkeling en uitwerking van het Ecomunitypark. Van een idee, naar een visie, naar een masterplan. Uiteindelijk heeft al het werk ertoe geleid dat op 4 maart 2015 de eerste paal de grond in ging. Ook voor onze gemeente was dat een belangrijk moment. We werken al een aantal jaren intensief samen aan dit project, een belangrijk project om een nieuwe economische dynamiek te laten ontstaan. Ook de lange zoektocht naar de daadwerkelijke samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemer krijgt vorm. Inmiddels is al gestart met een kenniswerkplaats en een desk Technologie centrum Noord Nederland, deze zijn beiden te vinden in de Ecomunitybox op het park.

Ondernemers die aansluiting zoeken bij het onderwijs of innovatieve vraagstukken hebben op een breed scala van onderwerpen, kunnen terecht bij deze aanspreekpunten. Zij zullen dan de vraag bij de juiste personen binnen het onderwijs brengen en er waar mogelijk een project van maken. Wij verwachten dan ook dat het Ecomunitypark inspireert, de nodige spin-off veroorzaakt en andere initiatieven in onze gemeente tot stand laat komen.

Voortgang Masterplan Oosterwolde Centrum-Venekoten Noord

Fietspad en omgeving Venekoterweg

Eind april organiseren wij een informatiebijeenkomst over het project Fietspad en Omgeving Venekoterweg. Wij presenteren het voorlopige ontwerp voor het fietspad en omgeving van de Venekoterweg. De definitieve datum, tijd en plaats wordt op korte termijn bekend gemaakt.

Eigen Nieuwsbrief

Het project Masterplan Oosterwolde Centrum–Venekoten Noord heeft ook een eigen nieuwsbrief. Daarin wordt specifiek aandacht besteed aan het programma, de deelprojecten en de agenda voor bijeenkomsten. Ook komt elke editie een betrokkene aan het woord. U kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief via www.oosterwoldevernieuwt.nl.

 

Themabijeenkomsten voor productiebedrijven

Binnenkort zijn er een aantal interessante bijeenkomsten voor productiebedrijven met vijftig personeelsleden of meer. Het begint met het thema: 'Quick Response Manufacturing'. Quick Response Manufacturing is een manier van ordergestuurd werken waarbij klantgerichtheid en snelheid een zeer belangrijke rol spelen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 april van 15.00 tot 18.00 uur op het Ondernemersplein in Groningen (Leonard Springerlaan 15).

Kent u bedrijven in de maakindustrie? Dan is het interessant deze bedrijven uit uw netwerk te wijzen op de volgende bijeenkomsten:

Inkoop en ketensamenwerking op donderdag 21 mei

Arbeidsmarkt en  sociale innovatie op dinsdag 23 juni

Robotisering en nieuwe technieken op donderdag 1 oktober


Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Kamer van Koophandel en de Noordelijke Productiviteitsalliantie (NPAL). Er zijn experts uitgenodigd vanuit de RUG, Hanzehogeschool Groningen en een aantal Best Practice bedrijven. Voor geïnteresseerde bedrijven die aan de slag willen met QRM organiseert NPAL een concreet verbetertraject met collega ondernemers. Het is ook mogelijk om uw bedrijfsleider/productieleider mee te nemen.

Aanmelden?

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via Gerard Kadijk of www.kvk.nl/slimwerken.

Inkoop van zorg

De OWO-gemeenten hebben in 2014 bij 145 aanbieders zorg en ondersteuning ingekocht voor zowel Jeugdzorg als zorg vanuit de Wmo. Dit is zoveel mogelijk lokaal ingekocht. Op die manier is continuïteit in de zorg voor bestaande inwoners gewaarborgd. Maar hiermee is ook een breed scala aanbieders beschikbaar voor inwoners die voor het eerst een beroep op zorg of ondersteuning doen.

Eén gezin, één plan, één hulpverlener

2015 is een overgangsjaar. Voor het gemak hebben we het systeem van de inmiddels ingetrokken AWBZ voortgezet. Dat werkt met functies, uren, klassen, etc. Dat systeem willen we graag verlaten, ook om invulling te geven aan het principe één gezin, één plan, één hulpverlener.

In april starten de overleggen met de zorgaanbieders om tot een nieuw systeem van bekostiging te komen, waar mogelijk gericht op de te behalen resultaten en resultaatfinanciering. Dat overleg kunnen we niet met alle 145 aanbieders doen. We starten net als in 2014 met een afvaardiging van aanbieders; een aantal grote, middelgrote en kleine aanbieders, maar ook zzp'ers schuiven bij de fysieke overlegtafel aan. Alle andere aanbieders worden langs de digitale weg op de hoogte gehouden en kunnen op die manier ook meepraten en voorstellen doen. Op korte termijn worden alle gecontracteerde aanbieders over de start van dit proces geïnformeerd. Tijdens de overleggen komen ook zaken aan de orde zoals de eerste ervaringen van inwoners, aanbieders en gebiedsteams en de kwaliteit.

Inkoop en Aanbesteding

De informatie met betrekking tot inkoop en aanbesteding is geactualiseerd: bekijk hier alle informatie over Inkoop en Aanbesteding. Daarnaast is de inkoopkalender beter toegankelijk en overzichtelijker en voorzien van een koppeling met de inkoopkalenders van de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland. Bekijk hier de inkoopkalender.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie met betrekking tot de inkoopkalender, neem dan gerust contact op met Mark de Gruijter.

 

N381 afgesloten van 17 tot 20 april 2015

Vrijdag 17 april om 18.00 uur wordt de N381 tussen Venekoten Oosterwolde en de Drentse grens afgesloten. Dit duurt tot maandag 20 april 06.00 uur.

In deze 60 uren brengt Heijmans de fietstunnel Kraaiheidepollen en maar liefst 21 fauna en ecoduikers aan. Het verkeer wordt omgeleid. Houd de website www.n381.nl in de gaten voor actuele informatie over de omleidingsroutes. De oversteken over de N381, bijvoorbeeld tussen Appelscha en Elsloo, zijn in het afsluitweekend wel bereikbaar. 

Hinder in juni, juli en september

Zowel in juni als in juli 2015 wordt er een weekend lang één rijbaan afgesloten tussen Venekoten Oosterwolde en de Drentse grens. In die weekenden wordt de nodige wegverbreding aangebracht. Het verkeer vanaf Oosterwolde richting de Drentse grens wordt omgeleid. Het verkeer vanuit de richting Smilde blijft gewoon de N381 volgen.

Weekendafsluitingen na de zomer

In september wordt de N381 naar verwachting nogmaals een heel weekend afgesloten. In dit weekend wordt de huifkartunnel in de Oude Willem geplaatst. Later in het jaar wordt de N381 nog een weekend afgesloten om het dubbellaags ZOAB (zeer open asfalt beton) aan te brengen. Welk weekend dit wordt, is nog niet bekend.

Zaterdag 11 april: Woonmarkt in Ooststellingwerf

U bent van harte welkom


Op 11 april is in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterwolde een Woonmarkt. Hier vindt u van 10.00 tot 15.00 uur op één plek informatie en advies over allerlei provinciale en gemeentelijke subsidies en regelingen, welke woningen te koop zijn, mogelijkheden voor energiebesparing en financiering en extra voordelen. Er doen verschillende ondernemers uit Ooststellingwerf mee aan de Woonmarkt. Kijk voor deelnemers en meer informatie op www.woonoffensief.nl/ooststellingwerf.

 

Ik zoek werk

Mijn naam is Albert de Boer 59 jaar. Woonachtig in Donkerbroek. Ik heb een technische achtergrond en ben van oorsprong timmerman en kraanmachinist. Daarnaast heb ik ervaring als leidinggevende in een loonbedrijf en ik ben jaren als zzp-er werkzaam geweest. Inmiddels ben ik gestopt als ondernemer en nu zoek ik een leuke baan.

Ik ben inzetbaar als klusjesman, chauffeur of de koeriersdiensten. Mocht u een passende baan voor mij hebben, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Jongerenvouchers Friesland verlengd

Werkgevers, die een Friese werkzoekende jongere in dienst nemen, hebben recht op een Jongerenvoucher van € 2.500. Als de jongere ook een opleiding gaat volgen, kan de werkgever ook een scholingsvoucher ontvangen van maximaal € 750.

Het doel van deze regeling is om zoveel mogelijk Friese jongeren aan het werk te helpen. De vouchers zijn een initiatief van de Friese gemeenten, UWV en ROC's. De regeling wordt mede gefinancierd uit middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De regeling van 2014 is verlengd in 2015.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Broersma (UWV) via 06-52699615 of Ingrid Borgman de contactpersoon in uw eigen gemeente. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Kom gluren in voormalig bankgebouw

Op woensdag 15 april van 17.00 tot 19.00 uur kunnen inwoners en andere belangstellenden hun licht opsteken bij de plannen rondom het Stipeplein. Tijdens de inloopavond presenteren we de plannen en leggen we uit wat er rondom de sloop van het oude bankgebouw gebeurt. Het is de laatste gelegenheid om het gebouw van binnen te bekijken. Daarna gaat het licht voor en van het gebouw definitief uit.

Stationsstraat

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 10 maart 2015 besloten om de Stationsstraat permanent in één richting open te stellen voor al het verkeer (met uitzondering tijdens de weekmarkt). Daarnaast heeft het College besloten om een parkeerschijfzone in te stellen in de Stationsstraat. Beide ontwerp verkeersbesluiten liggen tot en met 28 april 2015 ter inzage voor zienswijzen. Daarna worden de verkeersbesluiten, met inachtneming van de zienswijzen, zes weken ter inzage gelegd voor eventuele bezwaren.

Meer informatie?

Voor informatie kunt u contact opnemen met Arjan Janssens via tel. 0516 566322.

Voorontwerp-bestemmingsplan buitengebied 2016 ligt voor inspraak ter inzage

In de periode van 19 maart tot en met 29 april 2015 ligt het nieuwe voorontwerp-bestemmingsplan voor het landelijk gebied voor inspraak ter inzage. Tijdens bovengenoemde periode kunt u zowel schriftelijke als mondeling een inspraak-reactie op het plan geven. Deze inspraakreactie kunt u richting aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde.

Raadplegen voorontwerp-bestemmingsplan buitengebied 2016

Het voorontwerp-bestemmingsplan kan digitaal geraadpleegd worden via:

Het voorontwerp-bestemmingsplan is vanaf 19 maart 2015 ook tijdens de openingstijden in te zien op het gemeentehuis, 't Oost 11 in Oosterwolde.

Inloopavonden

In de periode dat het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt, organiseert de gemeente een drietal inloopavonden. Tijdens deze inloopavonden is er gelegenheid om opmerkingen of vragen ten aanzien van het plan kenbaar te maken. De inloopavonden worden gehouden op 1 april, 9 april en de laatste op 16 april 2015 en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan 't Oost 11 in Oosterwolde. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur.

Uitnodiging opening 15 april

Beleef het Bosbergpad!

Kom op 15 april naar de officiële opening van het Bosbergpad en ervaar dit belevingspad op een inspirerende, muzikale en smaakvolle manier.

Wanneer: Woensdag 15 april vanaf 19.30 uur*
Waar: Boerestreek Appelscha, op het nieuwe plein


Programma 

19.30 uur: Inloop
19.45 uur: Welkom gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sietse Derks
20.00 uur: Start wandeling

Belevingspad

Aansluitend op het Boerestreekplein nabij de Bosberg vindt u het Bosbergpad. Het betonnen belevingspad is 2,2 km lang en zeer toegankelijk. Onderweg komt u tien interessante bordjes tegen met informatie over de cultuur en historie van de omgeving.

* Kom op tijd, want we hebben tijdens deze speciale avondwandeling ruimte voor maximaal 100 belangstellenden.

 

Ondernemersloket
V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->