Uitgave  |  Nummer 1, januari 2018
Voorwoord

Ik wens u in de eerste plaats allemaal een gelukkig en gezond 2018 toe. Ik hoop dat het persoonlijk en zakelijk een goed jaar voor u zal worden. De economie trekt nog steeds aan en consumenten geven weer geld uit en ondernemers maken weer plannen en investeren weer. Dit zijn goede ontwikkelingen en hierdoor ontstaan er weer kansen.

Het afgelopen jaar heb ik al vrij veel positieve signalen van ondernemers gekregen. In veel gevallen werd er gesproken over hogere prijzen en betere marges of hogere omzet. De vraag naar bedrijfsterrein neemt toe en ook bereiken ons meer vragen over de beschikbaarheid van bestaande panden. Ik zie ook dat de leegstand van bedrijfspanden afneemt. En er zijn weer meer mensen die voor zichzelf beginnen. Dit leidt er toe dat weer meer mensen contact met de gemeente opnemen. Voor ons de uitdaging om u dan snel en goed van dienst te zijn.

De afgelopen jaren hebben wij geprobeerd in de nieuwe bestemmingsplannen en beheersverordeningen meer ruimte te scheppen voor ondernemen. Maar het kan nog steeds zo zijn dat dit in sommige gevallen nog niet voldoende is. Daar waar het toch nog knelt willen wij graag met u naar een oplossing zoeken. Dat houdt echter niet in dat alles kan. Een garagebedrijf bij een rijtjeswoning in de Kringgreppelstraat gaat niet lukken. Maar schroom niet om contact met ons op te nemen als u plannen heeft om uit te breiden dan wel zich te vestigen als zelfstandig ondernemer.

Ik besef echter wel dat het nog lang niet overal goed gaat. Er zijn ook nog steeds ondernemers die het heel lastig hebben. In sommige gevallen kan ook dan de gemeente iets voor u betekenen. Zelfstandigen kunnen in  (tijdelijke)  financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld via een renteloze lening of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Mocht u in een dergelijke situatie verkeren, neem dan gerust contact met ons op. En wees u bewust dat het gebruik maken van een dergelijke regeling geen gunst is maar een recht.

Ik heb mij voor 2018 voorgenomen om de contacten met ondernemend Ooststellingwerf in stand te houden en zo mogelijk verder uit te breiden. In dat kader zal ik ook dit jaar weer veel bedrijfsbezoeken afleggen en zullen wij ook weer een of twee ondernemers bijeenkomsten organiseren.

Iepen Mienskipsfûns

Met het Iepen Mienskipsfûns helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde wordt bijna € 300.000,- beschikbaar gesteld voor projecten in Zuidoost Fryslân. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap.

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio te verbeteren, kunnen vanaf 15 januari t/m 9 februari 2018 weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Het gebiedsplatform wil de streek in, om u als initiatiefnemer advies te geven bij de voorbereidingen van uw project en subsidieaanvraag. Tijdens een zogenaamde projectenpitch denken de platformleden graag met u mee! Waar mogelijk helpen zij uw initiatief sterker te maken.

Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers de mogelijkheid in gesprek te gaan met de platformleden, vertegenwoordigers van gemeenten en provincie en andere initiatiefnemers. Zo kunnen zij hun plannen nog versterken, voordat ze de subsidieaanvraag indienen.

Wanneer: Woensdag 17 januari van 15:00u tot 18:00u (inloop vanaf 14.45 uur)

Waar: Dorpshuis ’t Pipegaeltsje, Aise Bruggenswei 5 in Hoornsterzwaag

Aanmelden kan door een mail te sturen naar zuidoost@fryslan.frl. Er is ruimte voor 15 pitches, dus meld u tijdig aan!

Kijk voor inspiratie en meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns op deze website.

Voorbereidingsbesluit aanloopgebieden kernwinkelgebied Oosterwolde

Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor aanloopgebieden kernwinkelgebied te Oosterwolde (onder andere 't Oost, Brinkstraat)

Doel voorbereidingsbesluit: het voorkomen van (ongewenste) vestiging van bedrijven in de aanloopgebieden van het kernwinkelgebied van Oosterwolde.

U kunt het voorbereidingsbesluit (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.VbbOosterwolde-VG01) met de bijbehorende stukken vanaf 28 december 2017 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, 't Oost 11 te Oosterwolde. Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de locatie ook direct raadplegen. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 28 december 2017 en geldt voor een periode van één jaar (tot en met 27 december 2018). Tegen een voorbereidingsbesluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

Prijsverhoging kavels bedrijventerrein

Het is de bedoeling dat de prijzen van de nog uit te geven kavels op het bedrijventerrein met 5% worden verhoogd. De gemeenteraad neemt hierover in januari 2018 een besluit. 

OWO-gemeenten tekenen manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Op 14 december hebben de wethouders Engbert van Esch, Jack Jongebloed en Rob Jonkman van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO-samenwerkende gemeenten) het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) getekend. Met de ondertekening van dit manifest geven de gemeenten aan het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen te onderschrijven.

Het Manifest MVI is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie wil overheden motiveren het voorbeeld te geven om duurzaam te ondernemen. De gemeenten gaan nu aan de slag met het opstellen van een actieplan MVI. In dit actieplan wordt de wijze waarop de gemeenten als opdrachtgever marktpartijen aanmoedigt tot het leveren van duurzame en innovatieve producten uitgewerkt.

Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat er bij het inkopen van diensten, goederen en werken in alle fasen van het inkoopproces rekening gehouden wordt met de sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid. Door zelf maatschappelijk verantwoord in te kopen geven de gemeenten invulling aan hun voorbeeldrol en stimuleren ze duurzame innovatie. Belangrijke thema’s hierbij zijn:

- Het inkopen van producten die geheel of gedeeltelijk van hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt. Hernieuwbare grondstoffen zijn grondstoffen die niet opraken zoals hout en agrarische grondstoffen.

- Bij Circulair inkopen zorgt de inkoper ervoor dat de producent de producten of materialen die hij levert, aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer kan hergebruiken.

 

Werkgelegenheid

Door de groeiende economie neemt de krapte op de arbeidsmarkt elke maand toe, waardoor verschillende functies vaker moeilijk te vervullen zijn.

In verschillende sectoren, zoals de bouw, zorg, ICT en techniek, is al sprake van een personeelstekort. De verwachting is dat de werkloosheid in de provincie Friesland gaat dalen in 2018 naar 4,5 procent van de beroepsbevolking. Daarbij wijkt Friesland nauwelijks af van de rest van het land. Het landelijke gemiddelde ligt op 4,4 procent.

Wel zien we in de gemeente Ooststellingwerf dat veel meer uitkeringsgerechtigden een baan hebben gekregen in 2017, de grootste stijging sinds jaren. Naast flexibele banen via uitzendbureaus zien we ook een toename van langdurige arbeidscontracten bij onze werkzoekenden. Daarnaast zijn er meer 50 plussers aan het werk gegaan.

Niet iedereen die in de bijstand zit in onze gemeente is werkloos. We hebben een grote groep hardwerkende burgers die een kleine aanvulling van ons krijgen wegens te weinig werkuren of salaris. Door eigen inzet van onze werkzoekenden, collega’s van de sociale dienst, gebiedsteam en een mooie samenwerking met onze opdrachtgevers hopen we dat 2018 ook weer een succesvol (werk) jaar wordt!

We zijn nog steeds op zoek naar opdrachtgevers die werkervaringsplekken voor onze nieuwe doelgroepen kunnen aanbieden: BAB (baan afspraak baan) jongeren, statushouders die graag onze taal willen leren, werkzoekenden die zich laten omscholen en werkervaring moeten opdoen. Kortom we hebben ook dit jaar uw hulp hard nodig!

Heeft u een werkervaringsplek die aansluit bij onze werkzoekenden of u heeft behoefte aan meer informatie dan sta ik u graag te woord of kom persoonlijk langs voor een gesprek.

Ingrid Borgman

Belanghebbenden project N381 (zeer) tevreden met resultaat

Kevin Tankink van Universiteit Twente deed onderzoek naar de participatie (het betrekken van belanghebbenden) binnen de gebiedsontwikkeling N381. Het onderzoek richtte zich op de tevredenheid van belanghebbenden over het eindresultaat en de tevredenheid van belanghebbenden over het participatieproces. Ook de relatie tussen deze twee zaken werd onder de loep genomen.

Belanghebbenden

Om het effect van participatie op het projectresultaat te bepalen, zijn zeven variabelen opgesteld. Met de variabelen worden de belanghebbenden gekarakteriseerd. Een van de variabelen is de participatieladder, waarmee de mate van interactie tussen provincie Fryslân en de belanghebbende wordt bepaald. Bij het onderzoek zijn onder andere betrokken: gemeente Opsterland, gemeente Ooststellingwerf, leden van de Gebiedscommissie, de Commerciële Club Ooststellingwerf en een aantal plaatselijke belangen.

Resultaten onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat bijna alle belanghebbenden (zeer) tevreden zijn over zowel het participatieproces als het eindresultaat. Er zijn een aantal verklaringen voor het effect van de participatie op het projectresultaat. Allereerst: als er geen interactie is geweest tussen provincie Fryslân en de belanghebbende, wordt het resultaat van het project als ontevreden beoordeeld. Ten tweede: als een belanghebbende zijn doelstellingen volledig heeft bereikt, is hij zeer tevreden met het eindresultaat. Op basis van dit onderzoek blijkt dat belanghebbenden in ieder geval betrokken willen worden bij (bouw)projecten in hun omgeving. Verder is het voor de belanghebbenden belangrijker wat het uiteindelijke resultaat is, dan hoe het participatieproces precies is vormgegeven.

Adviezen voor de provincie Fryslân

De conclusie is dat er een positieve relatie bestaat tussen het betrekken van belanghebbenden en het resultaat van een project. Toch is het nog steeds erg moeilijk om te bewijzen dat een effect het gevolg is van participatie-inspanningen of van andere variabelen. Provincie Fryslân wordt geadviseerd om participatieprocessen te organiseren en belanghebbenden tenminste op een informatief niveau van interactie te betrekken. Geen interactie leidt namelijk in elk geval tot ontevredenheid. Ten slotte is de aanbeveling aan provincie Fryslân om het evalueren van projecten toe te voegen aan haar standaard beleidsprogramma. Dit helpt om te beslissen of het investeren in participatieprocessen de moeite waard is.

5 partijen ingeloot voor verdubbeling tussen Donkerbroek en Oosterwolde

Vijf aannemers gaan aan de slag met het contract voor de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde. Een notaris heeft vijf van de tien partijen ingeloot. In het voorjaar van 2018 wordt bekend wie de verdere verdubbeling gaat uitvoeren.

Procedure
De uitvoering van de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde is in één contract op de markt gebracht. De aanbesteding startte donderdag 21 september 2017 formeel door een publicatie op aanbestedingsplatform "Tenderned". Geïnteresseerde aannemers meldden zich aan en vervolgens toonden tien aannemers aan dat ze, aan de vooraf gestelde eisen, voldoen. Door de loting werd bepaald welke vijf aannemers door zijn en de contractstukken toegestuurd krijgen. Zij mogen daadwerkelijk een aanbieding indienen. De partij met de economisch meest voordelige inschrijving krijgt het werk gegund. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 bekend is welke partij het werk gaat uitvoeren.

 

Meld je aan voor de Kickstartbijeenkomst van LF2018 Ooststellingwerf!

Het jaar van culturele hoofdstad is aangebroken: 2018! Ook in gemeente Ooststellingwerf zijn vele culturele activiteiten die wij in dit jaar extra in het zonnetje willen zetten. Hiervoor lanceren wij op 24 januari de website www.LF2018Ooststellingwerf.nl, met daarop de culturele projecten in Ooststellingwerf in 2018. Organiseer jij ook een culturele activiteit in 2018 in Ooststellingwerf? Dan ben je van harte welkom op de Kickstartbijeenkomst op 24 januari 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op deze avond hebben wij diverse sprekers die vertellen over cultuur in Ooststellingwerf en gaan we toelichten hoe jij de website www.lf2018ooststellingwerf.nl in kunt zetten om je culturele activiteit / bezienswaardigheid gratis te promoten. Ook krijg jij als initiatiefnemer spreektijd om jouw idee te presenteren en kun je gedachten uitwisselen met de andere aanwezige initiatiefnemers.

Wanneer?         24 januari 2018

Hoe laat?         Vanaf 19.30 uur

Waar?              Gemeentehuis Oosterwolde

Aanmelden?     Aanmelden kan per mail via c.brouwer@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 0516-566230.

 

Brexit-loket
Het Brexit-loket voor decentrale overheden is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en kenniscentrum Europa decentraal. Met het Brexit-loket worden de actualiteiten omtrent het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) onder de aandacht gebracht. Decentrale overheden kunnen vragen stellen via het Brexit-loket en kunnen zo mogelijk onvoorziene gevolgen tijdig inventariseren. Klik hier voor meer informatie.
Kamer van Koophandel opent 24-uurs advieslijn

Ruim de helft (52%) van de Nederlandse ondernemers heeft weleens een periode van zwaar weer meegemaakt. En ruim tien procent van de ondernemers heeft ondanks de economische groei nog steeds te kampen met forse zakelijke tegenslag. Ze worden geconfronteerd met argwaan over de werkelijke reden van de tegenslag, wantrouwen bij banken en klanten en soms ook sociale uitsluiting. Stress, ook in het gezin, en slapeloze nachten zijn het gevolg. Velen spreken hun privérekening aan om gaten te dichten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Nederlandse ondernemers over ondernemen in zwaar weer’ dat de Kamer van Koophandel (KvK) heeft laten uitvoeren in haar ondernemerspanel.

De uitkomsten van het onderzoek zijn aanleiding voor een landelijke campagne om het taboe op zakelijke tegenslag te doorbreken en de kans op een succesvolle comeback te vergroten. Acteur en presentator Jörgen Raymann, culinair ondernemer Ron Blaauw en modestyliste Danie Bles vertellen in mini-documentaires hun verhaal. Om ondernemers te stimuleren om eerder hulp te zoeken en hun zorgen uit te spreken, opent de KvK een 24-uurs ‘comeback’-lijn. Ondernemers in zwaar weer kunnen anoniem bellen naar 0800-1014. Hier vinden ze niet alleen KvK-deskundigen die hen een luisterend oor en advies bieden, maar ook bekende ervaringsdeskundigen als Jörgen Raymann, Ron Blaauw en Danie Bles behoren tot het belpanel. Ondernemers kunnen over alle aspecten van hun onderneming spreken met de KvK, niet alleen over financiering, innoveren, import en export en preventie tegen fraude, maar ook over de stress die bij het zwaar weer komt kijken.

Week van de Uitwisseling

Zoals we in de nieuwsbrief van november en december jl. al hebben vermeld, is het doel van dit project is om de arbeidsmobiliteit en samenwerking in Friesland te stimuleren. In de week van de uitwisseling wisselen medewerkers van veel Friese bedrijven en instanties voor een dag(deel) van werkplek.

Ook in Ooststellingwerf zien we het belang in van het versterken van de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Daarom vragen we jullie ook mee te doen met de Week van de Uitwisseling.

De Week van de Uitwisseling is van 11 t/m 15 juni 2018

Burgemeester Harry Oosterman is enthousiast over dit idee en hij heeft zich al aangemeld, net als het eerste bedrijf.

Waarom meedoen?

Laat je medewerkers eens kennismaken met een andere organisatie of zijn eigen netwerk uitbreiden? Wellicht denken medewerkers na over hun eigen loopbaan of werkplek of willen ze gewoon nieuwe inzichten opdoen? De week van de uitwisseling biedt deze gelegenheid. Ben je brugwachter, chauffeur, administratief medewerker, wethouder, manager of personeelsadviseur? Het maakt niet uit. De ‘Week van de Uitwisseling’ is er voor iedereen.

Meedoen

Meedoen is eenvoudig. U heeft er weinig werk van.
Als u belangstelling hebt kunt u Piet Plantenga, onze bedrijvencontactfunctionaris hiervoor benaderen
(0516) 56 62 40 / 06 11 00 11 17 of u kunt contact opnemen met Hillie Kroes, onze adviseur Personeel & Organisatie, (0516) 56 62 33 / 06 21 54 68 90. Zij vertellen u hierover graag meer.

Klik hier om u aan te melden of voor meer informatie.

Langman-prijs

Dit jaar wordt voor de eerste keer de Langman-prijs uitgereikt. Een prijs voor een persoon of instantie die Noord-Nederland als een sterk collectief ziet en daar ook naar handelt. Los van provinciale grenzen. Velen van u deden suggesties om tot nominaties te komen. Met uw input is een deskundige jury geïnspireerd aan de slag gegaan.

De jury staat onder leiding van voorzitter Harry Oosterman,  De jury is er van overtuigd dat Noordelijke samenwerking noodzakelijk is om de economie en de leefbaarheid verder te versterken. Wij zoeken naar mensen of organisaties die zich belangeloos inzetten om het Noorden vooruit te krijgen. Niet alleen als beloning voor gedane werkzaamheden, maar ook als stimuleringsprijs voor al degenen die daar al mee bezig zijn. Op 10 januari wordt de prijs voor de eerste keer uitgereikt op de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland. Wij zien u daar graag. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Uw werknemer onze collega?

Brandweer zoekt mensen!

Om op sterkte te blijven zoekt de brandweer in Ooststellingwerf nieuwe collega's. Als vrijwilligersposten hebben we voldoende bezetting nodig om altijd uit te kunnen rukken. Voldoende bemensing is daarom in ieders belang! Daarom vragen we ook u om hulp.

Vindt u een brandweer op sterkte ook van belang? Dan vragen wij u in uw organisatie of bedrijf actief uit te dragen dat wij collega's zoeken en initiatief van werknemers te ondersteunen. 

Bij interesse of voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de volgende leden van de betreffende post.

Appelscha: Remon de Boer, contact via 06 36 14 23 35 of remon.deboer@brandweerfryslan.nl

Haulerwijk: Rinus van der Zijl, contact via 06 51 23 07 85 of r@vanderzijl.nl

Oosterwolde: Arjen Bouland, contact via 06 22 02 58 66 of arjen.bouland@brandweerfryslan.nl

Oldeberkoop: Libbe Zandberg, contact via 06 25 09 04 12 of libbezandberg@gmail.com

Nieuwjaarsreceptie

Maandag 8 januari 2018 was er weer de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De bijeenkomst is goed bezocht. Onder het genot van een drankje en een hapje werden er vele handen geschud. De vrolijke noot werd verzorgd door lokale muzikanten. De burgemeester blikte in zijn toespraak terug en vooruit. De centrale boodschap was laten wij het samen doen in 2018. Overheidsparticipatie en burgerparticipatie zullen de komende jaren steeds belangrijker worden. Wij hebben elkaar nodig om het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren.

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudig onderhands, van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender:

- Ooststellingwerf: twitter.com/Owerf

- Weststellingwerf: twitter.com/Westwerf

- Opsterland: twitter.com/Opsterland

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

- Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan

- Opdrachtnummer (indien bekend)

- Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

Ondernemersloket

V.l.n.r. Piet Plantenga, Ingrid Borgman, Lidia Huisman, Bart Sieben, Sven Stielstra

Ondernemersloket

Piet Plantenga
bedrijven-contactfunctionaris
(0516) 56 62 40
p.plantenga@ooststellingwerf.nl


Ingrid Borgman
accountmanager werkgelegenheid
(0516) 56 64 70 
i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Lidia Huisman
recreatie en toerisme
(0516) 56 64 13
l.huisman@ooststellingwerf.nl


Bart Sieben

Programmamanager 
Biobased Economy
(0516) 56 64 74
b.sieben@ooststellingwerf.nl 

 

Sven Stielstra
Projectoördinator
Biobased Economy
(0516) 56 63 41
s.stielstra@ooststellingwerf.nl   

-->