Uitgave  |  Nummer 11, november 2016
Voorwoord

Veiligheid is nog steeds een belangrijk item in Nederland en ook in Ooststellingwerf. Direct daaraan gekoppeld zit de hulpverlening en de brandweer is daarbinnen een belangrijke organisatie.

Vanaf 21 september heeft Brandweer Fryslân oefeningen voor alle bevelvoerders uit de drie noordelijke provincies georganiseerd. Er is geoefend op verschillende locaties in Oosterwolde. De oefeningen hebben voor zover bekend geen overlast veroorzaakt. Er is met normale snelheden en zonder optische- en geluidssignalen gereden.

Bevelvoerders zijn leidinggevenden op een brandweervoertuig. Tijdens incidenten hebben zij een cruciale rol. Met name in het eerste kwartier moeten zij zich snel een beeld kunnen vormen van het incident, de risico's inschatten en de prioriteiten bepalen. De bevelvoerder stuurt brandweermensen aan, heeft te maken met slachtoffers en voert overleg met collega's en andere diensten. Het doel van de oefenweek was om de vakbekwaamheid van de brandweermensen op peil te houden en hun kennis uit te breiden, zodat zij goed getraind de incidenten kunnen bestrijden. Als samenleving hebben wij daar alle belang bij. Ik ben daarom heel blij dat diverse ondernemers de Brandweer de ruimte hebben geboden in hun gebouwen en op hun terreinen te oefenen. Ook voor ondernemers is een goed functionerende brandweer van levensbelang. De brandweer is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Het is lastig om de personele bezetting op peil te houden. Ik roep ondernemers dan ook op om hun medewerkers de ruimte te geven om naast (en tijdens) hun werk lid te worden van de Brandweer. En ik hoop dat er dan een goede combinatie van werk en brandweer gevonden kan worden. Veiligheid is in het beland van iedereen maar ook mede een verantwoordelijkheid van iedereen. De overheid kan het echt niet alleen en ik als burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid ook niet. Om die reden reken ik ook weer op u.

 

Harry Oosterman,

Burgemeester

Thema avond Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven

De ondernemersbijeenkomst ‘samenwerking onderwijs en bedrijfsleven’ van 7 oktober jongstleden werd door ruim negentig ondernemers en onderwijsvertegenwoordigers bezocht. Tijdens de bijeenkomst ging zowel onderwijs als bedrijfsleven in op de manier waarop samenwerking mogelijk is, wat de wensen hierin zijn en welke ervaringen al zijn opgedaan.

De eerste inleiding werd gegeven door het Friesland college over de visie en de ontwikkelingen rondom de praktijkleerroute. Met deze werkwijze wil het Friesland college hun aanbod aan onderwijs nog meer richten op de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. Waarbij studenten vroegtijdig leren werken in de praktijk van het bedrijf. Het is daarbij ook de bedoeling docenten meer bij het bedrijfsleven te betrekken. Men verwacht dat de praktijkleerroute meer verbinding zal brengen met het bedrijfsleven en studenten beter laat aansluiten bij de praktijk.

Van Hall Larenstein heeft gesproken over de visie en de ontwikkelingen rondom de samenwerking hogeschool en bedrijven binnen het Centre of Expertise (CoE)/lectoraten. Binnen het CoE en richt de hogeschool zich specifiek op de samenwerking tussen studenten, lectoren en bedrijven rond vraagstukken op specifieke thema’s. In Oosterwolde is bijvoorbeeld onlangs gestart met een lectoraat bodem, die met name met bedrijven vraagstukken rondom bodemproblematiek zal gaan onderzoeken. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek en het versnellen van duurzame innovaties op het gebied van de bodem. Het CoE/een lectoraat is daarmee het middel om de samenwerking tussen bedrijven en de hogeschool te versterken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Duurzaam Ooststellingwerf (DO!) heeft zich gepresenteerd als een stichting ontstaan vanuit een aantal ondernemers die eerder hebben meegedaan aan Koploperprojecten. DO! wil de gemeente duurzamer maken en start daarvoor met concrete projecten. Dit wil de stichting doen door samen te werken met de overheid, onderwijs, bedrijven en de inwoners van Ooststellingwerf.

Na een korte pauze is een presentatie gegeven door de Horecawerf Noord – Nederland en Actifood. Zij werken veel samen met studenten van Stenden. Dit is een hele positieve waarin bijvoorbeeld door studenten een hele hotelkamer is uitgewerkt, maar ook gekeken is naar de duurzame processen binnen het bedrijf. Soms leidt dit tot eye openers, omdat studenten open en vrij naar de zaken kijken.

Tot slot is een presentatie gehouden door Technologiecentrum Noord – Nederland (TCNN), zij zijn vooral verbindende schakel tussen ondernemers en onderwijs. Hun presentatie ging over reeds succesvolle innovatieve projecten, maar ook de do’s en dont’s bij het samenwerken tussen onderwijs en bedrijfsleven. Welke valkuilen zijn er en welke praktijkervaringen zijn er zoal.

Wilt u meer weten over de praktijkleerroute dan kunt u contact opnemen met:

Paula Bijvoets
T +316 52 63 26 46
p.bijvoets@fcroc.nl

Wilt u meer weten over TCNN dan kunt u contact opnemen met:

Dennis Carton
T + 31 (0)50 5752836
M +31 (0)6 27092169

denniscarton@tcnn.nl

Kamer van Koophandel bijeenkomsten

Met een goede samenwerking maken we de economie in Noord-Nederland sterker en leveren we de juiste dienstverlening aan onze ondernemers. Om dit te realiseren, is een goed netwerk van ondernemers, overheden en intermediairs van groot belang.

Hierbij is het altijd goed om te streven naar een optimale dialoog met elkaar en een goede  dienstverlening aan de ondernemers.

Bij voorkeur maakt de KvK daarbij gebruik van digitale middelen, maar ook door middel van het organiseren van bijeenkomsten voor hun EZ-relaties rondom actuele thema’s. In het voorjaar van 2017 organiseert de KvK weer bijeenkomsten. De data voor die bijeenkomsten zijn nog niet bekend, maar zodra ze dat zijn laten we dat via de nieuwsbrief aan u weten.

Over de KvK

De Kamer van Koophandel helpt u om de juiste informatie 24/7 op een snelle en eenvoudige manier voor ondernemers beschikbaar te stellen. Via www.kvk.nl en www.ondernemersplein.nl treft u informatie, voorlichting en advies aan via diverse vormen.

Ik zoek werk

Mijn naam is Gyeath Alengaree. Woonachtig in Haulerwijk. Ik ben van 1970, getrouwd en trotse vader van 4 kinderen. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Aleppo, Faculteit Civiele techniek, specialisatie Waterzuivering. Ik spreek & schrijf vloeiend Engels en studeer in mijn vrije tijd de Nederlandse taal. Ik heb gewerkt als projectmanager in diverse landen aan verschillende projecten in de (utiliteit) bouw & constructie, realisatie van sanitaire projecten, wegenbouw- en waterprojecten ect. Helaas kan ik niet meer wonen en werken in mijn thuisland Syrië.

Ik omschrijf mezelf als een man die projectmatig kan werken, ik ben analytisch, heb overzicht, kan rapportages opstellen, budgetteren  en kan goed zelfstandig werken in teamverband. Ik wil weer graag aan de slag, en begrijp dat ik weer (bijna) onderaan moet beginnen bij een aannemer of een ander bedrijf. Maar ik ben leergierig en flexibel.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Netwerkborrel Trambaan8 vrijdag 18 november

Vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en de politiek in Ooststellingwerf ontmoet u tijdens de netwerkborrel. Deze informele bijeenkomst vergroot uw huidige netwerk en eigen bekendheid. Het is geheel vrijblijvend en alle ondernemende mensen zijn van harte welkom. Aafke Sinnige, Jessica Simons, Hans Fijlstra en Joyce Voskamp zijn in ieder geval van de partij, kunnen we op 18 november ook u rekenen van 17.30 tot 19.30 uur  in TRAMBAAN 8?

Beheersverordeningen meer mogelijkheden functiewisseling bedrijfspanden

De afgelopen jaren zijn veel bestemmingsplannen vervangen door beheersverordeningen.

Door de inwerkingtreding van die beheersverordeningen zijn diverse zaken eenvoudiger geworden. En zijn bepaalde zaken gewoon vergunningsvrij toegestaan. Eerder was het noodzakelijk voor nieuwe hocerafuncties het bestemmingsplan te wijzigen. Een procedure die vaak meer dan 26 weken vergde en € 2.500,00 koste. Tegenwoordig kan dit vaak via afwijking t.b.v. horeca via de zogenaamde kruimelgevallen regeling met een proceduretijd van ongeveer 8 weken. De kosten daarvan bedragen € 404,00.

NOMplus Live: Internationaal ondernemen, maar hoe dan?

Je overweegt om niet alleen in het binnenland, maar ook in het buitenland zaken te doen. Nederlandse bedrijven hebben volop kansen over de grens. Maar waar begin je? Ga je goederen vanuit het buitenland importeren, of juist exporteren? Of wellicht wil je een bedrijf starten in het buitenland. Hoe dan ook, je krijgt te maken met verschillen in culturen, onbekende markten, belangrijke (overheids)regels en andere verplichtingen.

NOM houdt op 24 november een bijeenkomst in Joure waar Simon van Ravesteijn, coördinator business development coaches bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, informatie geeft over deze eerste stappen die uw onderneming in het buitenland zet. Daarna neemt Jochem Zonderland, directeur en eigenaar van Zonderland Holding, het stokje over. Alle informatie vindt u op de website van NOM.

Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2017

Houd 9 januari alvast vrij in uw agenda, want dan vindt de Nieuwjaarsreceptie plaats in het gemeentehuis. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Inkoopkalender

Op onze inkoopkalender kondigen we - onder voorbehoud - de verwachte aanbestedingen van gemeente Ooststellingwerf aan. Onze buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland beschikken ook over een eigen inkoopkalender. U vindt deze op hun websites. Voor meer informatie over de inkoopkalender kunt u contact opnemen met Mark de Gruijter.

Twitter

We vinden het van belang om tegemoet te komen aan uw wens, daarom plaatsen wij nieuwe aanbestedingen vanaf heden ook op Twitter. Hier vindt u dan een kort bericht over de nieuwe aanbesteding met een link naar de inkoopkalender. U kunt ons vinden via de volgende links:

Ooststellingwerf: https://twitter.com/Owerf 

Weststellingwerf: https://twitter.com/westwerf 

Opsterland: https://twitter.com/opsterland

TenderNed

Nationale en Europese aanbestedingen vindt u op http://www.tenderned.nl/. Sinds juni 2015 logt u op TenderNed in via eHerkenning. Zonder deze eHerkenning heeft u geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Koppel dit vervolgens aan uw gebruikersaccount in TenderNed. Meer informatie over TenderNed en eHerkenning vindt u op http://www.tenderned.nl/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met inkoopcoördinatoren Sandra Onbelet en Mark de Gruijter via teaminkoop@weststellingwerf.nl.

Even voorstellen: Sven Stielstra

Beste Allen,

Mijn naam is Sven Stielstra en sinds 1 november ga ik binnen de gemeente het thema Biobased economy coördineren.

Hoewel ik een echte Fries ben, heb ik mijn studententijd doorgebracht in Groningen. Gedurende mijn studie Molecular Biology & Biotechnology aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik ervaring opgedaan in het werkveld van zowel onderzoek als educatie. Hoewel het onderzoek doen op het lab en het lesgeven aan studenten mij zeer veel voldoening gaven, ben ik mij in toenemende mate gaan interesseren in het gebruiken van mijn wetenschappelijke kennis binnen het bedrijfsleven. Mijn drijfveer/ambitie hierbij is het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de nieuwe kennis om op een duurzame en verantwoorde manier innovaties te initiëren. Om deze reden ben ik afgestudeerd in de master-track Science, Business & Policy. Hierbij wordt de focus gelegd op het combineren van wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij.

Mijn huidige rol als consultant bij Bioclear en mijn nieuwe rol bij de gemeente, spelen op deze ambitie in. Binnen de gemeente ga ik, in navolging van Bart Sieben, het thema Biobased economy coördineren. Dit doe ik op basis van een driedaagse detachering vanuit Bioclear te Groningen. Hier ben ik onderdeel van de teams Bodemgezondheid en Biobased economy waarin de combinatie moleculaire biologie en bodem een fundamentele rol speelt. De biologie van de bodem is mogelijk de schakel die aan de basis staat van duurzaam bodembeheer in de agrarische sector. Samen met mijn collega’s probeer ik projecten los te trekken om deze tak van sport te stimuleren.

Ik zie de komende periode met veel plezier tegemoet,

Vriendelijke groet,

Sven Stielstra

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->