Uitgave  |  Nummer 3, maart 2018
Voorwoord

De samenleving is snel aan het veranderen. Met dank aan het internet kunnen bewoners en ondernemers zich makkelijk organiseren. Het is steeds minder vanzelfsprekend dat de samenleving afwacht tot de overheid in actie komt. Overal, en op alle mogelijke terreinen, nemen bewoners en ondernemers zelf het initiatief. Voor de gemeente Ooststellingwerf is dit een aanleiding om aan de slag te gaan met participatie in de brede zin.

In de afgelopen jaren zijn er ervaringen opgedaan met vormen van burgerparticipatie. Inmiddels wil de gemeente een stap verder gaan door actief in te zetten op overheidsparticipatie. Tot op heden ging de focus vooral uit op burgers en nog niet echt op de ondernemers. Dat zal de komende tijd gaan veranderen.

In Oosterwolde is vorig jaar het project De Nieuwe Winkel Straat van start gegaan. Op initiatief van Oosterwolde Promotion is, in samenspraak met de Commerciële Club Ooststellingwerf, de Rabobank Heerenveen – Zuid Oost Friesland en de gemeente, het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) in de arm genomen. Deze organisatie is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum dat zich richt op de toekomstbestendigheid van Nederlandse winkelgebieden. DNWS heeft samen met de betrokken partijen de kwaliteit van het winkelgebied in beeld gebracht en ook het ondernemerschap belicht.

In het uitgebrachte rapport zijn conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan. Het is duidelijk dat een aantal zaken opgepakt zouden moeten worden om de kwaliteit van het voorzieningenniveau in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Daar liggen taken voor de winkeliers en pandeigenaren, maar ook voor de gemeente. In gezamenlijkheid zal geprobeerd moeten worden om aan de slag te gaan met de aanbevelingen.

Winkeliers en pandeigenaren gaan steeds meer beseffen dat de wereld aan het veranderen is en dat het zaak is om daar op in te spelen. Het doet mij  deugd dat Oosterwolde Promotion het voortouw heeft genomen om DNWS in te huren. En nu het rapport er is nemen zij ook weer het voortouw om aan de slag te gaan met de aanbevelingen.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding voor de verdere samenwerking. Oosterwolde Promotion staat niet meer langs de zijlijn om te zien wat de gemeente gaat doen. Ze zijn aan de slag gegaan om winkeliers en pandeigenaren bewust te maken van de kansen die er zijn. Daarbij worden deze beide groepen ook gewezen op de eigen verantwoordelijkheden en de belangen die in het geding zijn. Op het moment dat winkeliers en pandeigenaren bereid zijn tijd en/of geld te steken in de verbetering van de detailhandelsstructuur kan en wil de gemeente niet rustig afwachten om te zien wat er gaat gebeuren. Wij als gemeente zijn bereid om samen met de winkeliers en pandeigenaren de schouders eronder te zetten.

Ik ben erg blij met deze ontwikkeling, want participatie hoort zeker niet beperkt te blijven tot burgers. Ondernemersparticipatie is mijn ogen net zo belangrijk en mogelijk nog wel belangrijker. Ik roep alle winkeliers en pandeigenaren in Oosterwolde op mee te gaan doen in dit traject en samen met ons te participeren. Wij kunnen en willen het niet alleen en dat geldt denk ik ook voor u. Dus laten we samen aan de slag gaan!

Ondernemen tegen eenzaamheid

Eind vorig jaar organiseerden het Gebiedsteam en team Samenleving van de gemeente Ooststellingwerf een bijeenkomst om tot ‘Het Beste idee van Appelscha’ te komen. Inwoners, ondernemers, verenigingen, studenten en professionals bedachten ideeën om eenzaamheid in Appelscha aan te pakken. Het is ontzettend leuk om te zien dat de winnende ideeën ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Het eerste idee is een goed gesprek tijdens een taxirit, gekoppeld aan een leuk uitstapje, als wapen tegeneenzaamheid.

Het tweede idee is de aanschuifmaaltijd. Het woord zegt het al: een maaltijd waarbij iedereen –oud én jong- kan aanschuiven. In een ongedwongen sfeer kunnen mensen elkaar ontmoeten en ook nog eens lekker eten.

Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door Stichting Present, GGD Fryslân, Poiesz Appelscha, Taxi Kort, restaurant Le Coq, huisartsen in Appelscha, studenten van de NHL en de gemeente Ooststellingwerf. Wij zien hierbij dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook in onze gemeente steeds meer gemeengoed aan het worden is. 

Meld uw camera aan bij de politie

Uw camerabeelden kunnen de politie helpen om inbraken, overvallen en andere misdrijven op te lossen. Heeft u een of meerdere camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het dan alstublieft weten aan de politie. De politie brengt in kaart waar er allemaal camera’s hangen. De politie kijkt dus niet live mee.

Wanneer er dan iets gebeurt, en u heeft uw camera('s) aangemeld, kunt u benaderd worden door de politie met de vraag of ze beelden van uw camera mogen bekijken. Zo beschermt uw camera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken.

U kunt uw camera(‘s) aanmelden via www.politie.nl/cib  of via de wijkagent.

Wegwerkzaamheden provincie Fryslân

Veiligere wegen in Fryslân. Dat is waar de provincie Fryslân de komende jaren op tientallen locaties aan werkt. Op sommige plekken maken ze oversteekplaatsen of kruispunten veiliger. Op andere plekken wordt geasfalteerd, de berm verstevigd of krijgt de weg nieuwe markering. Bent u benieuwd waar de provincie aan de weg werkt? Klik dan hier.

Veilige oversteekplaats voor fietsers, N919-de Knolle

Symposium Symphony of Soils 11 oktober 2018

Het symposium Symphony of Soils wil de bodem de waardering geven die het verdient. Middels inspirerende presentaties, discussies en workshops zullen de mogelijkheden die een gezonde bodem biedt voor een gezonde landbouw en een duurzame en gezonde voeding worden belicht.

Met het symposium Symphony of Soils willen we daadwerkelijke verbetering van de bodem realiseren door elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te gaan over hoe het anders of beter kan en laten zien dat er een goed verdienmodel voor de boer mogelijk is en dat dit tegelijkertijd zorgt voor lagere uitgaven als samenleving.

Het symposium wordt georganiseerd op 11 oktober 2018 op het Ecomunitypark te Oosterwolde.

Klik hier voor meer informatie.

 

Overname WSW medewerkers Caparis

Nu de ingang naar de sociale werkvoorziening dicht is en sinds 2015 de Participatie Wet van kracht is, moeten dingen anders. De acht gemeenten die met elkaar aandeelhouder zijn van Caparis, maar ook Caparis zelf, zijn van mening dat Caparis zich moet gaan aanpassen aan de huidige en toekomstige nieuwe situatie. Wat kan Caparis nog voor ons betekenen? En wat doen we met de mensen die nog, volgens de WSW, bij Caparis werken?

Ook bij deze medewerkers is verschil van mening over de beste manier. Misschien is die er ook niet, de gemeente zal dan ook altijd proberen maatwerk te leveren. Vier van de acht gemeenten zijn aan het onderzoeken of zij een aantal WSW-medewerkers zelf in dienst kunnen nemen, dan wel bij reguliere werkgevers onder kunnen brengen.

De gemeente Ooststellingwerf is vorig jaar, succesvol, gestart met het  onderbrengen van de eerste 9 WSW-medewerkers die nu in dienst zijn bij Stichting Werk Ooststellingwerf en werken bij de Buitendienst. We gaan nu verder met fase 2: het onderbrengen van ongeveer 30 WSW-medewerkers die dat willen en kunnen. Aan dit proces zitten heel veel aspecten die allemaal aandacht moeten krijgen. Een van die aspecten is het onderzoeken of een deel van deze mensen in dienst kunnen komen bij bedrijven. Voor bedrijven wordt het steeds lastiger om aan voldoende personeel te komen en wellicht zouden WSW medewerkers iets kunnen betekenen.

LF2018 ook in Ooststellingwerf!

 

Perspectief in Techniek

Een seminar door Peet Ferwerda (MBO Life Sciences en Friesland College) over het inspireren en informeren van werkzoekenden over beroepen & kansen in de techniek:

- Friese technische arbeidsmarkt: vandaag en in de toekomst

- Hoe krijg je potentiële werknemers enthousiast voor de techniek?

- Hoe zorg je dat dit enthousiasme op de lange termijn houdbaar is?

- Verbinding leggen met vakmanschap, zij-instroom van mensen met een uitkering, arrangementen

 

Programma 15 maart

10.00 uur Opening

10.30 - 12.00 uur Seminar arbeidsmarkt & wendbaar vakmanschap

12.00 uur Lunch + netwerken

Locatie: Adverium, Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten

Voor: werkgevers, partners, brancheorganisaties

 

U kunt zich opgeven voor 3 maart via pitwbleeuwarden@uwv.nl  

Ik zoek werk

Ik ben Marian Salakory. Ik woon in Oosterwolde en ben 31 jaar. Mijn MBO opleiding detailhandel heb ik afgerond aan de ROC Friese Poort.

Ik heb diverse leuke banen in de detailhandel, zorg en horeca gehad. Allemaal dienstverlenende banen. Mijn voorkeur gaat uit naar de detailhandel, maar het is best lastig om werk hierin te vinden. Ik werk nu bij een schoonmaakorganisatie, maar met een parttime baan kom ik niet uit de uitkering. Ik ben op zoek naar een vriendelijke opdrachtgever die mij een kans geeft om meer uren te werken.

Ik ben een hardwerkende dame, die weet wat ze wil. Daarnaast ben ik bereid om nieuwe dingen te leren en kan ik werken onder werkdruk of hectische omstandigheden. Ik ben positief ingesteld en maak snel contact met mensen en collega’s.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman, accountmanager Werkgelegenheid. Bereikbaar op telefoon (0516) 56 64 70 of i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Interesse Markt

Vorige week hebben we als gemeente Ooststellingwerf voor het eerst een 'Interesse Markt' georganiseerd voor uitkeringsgerechtigden. Het was gelijk een succes! Samen met twee opleidingsinstituten (Terra Next en ROC Friese Poort), collega's van de buitendienst en casemanagers hebben we bijna 20 inwoners verder geholpen.

Een aantal van hen neemt deel aan ons nieuwe Groen Traject (vanaf 1 april bij OlmenEs). Verder hebben 5 mensen zich aangemeld voor een 'snuffelmiddag' in de techniek en hebben we anderen met een specifieke wens (zoals autobranch, zorg of vakschilder) verder geholpen.

Dit keer was de markt gericht op Techniek en Groen. In het najaar gaan we het over doen met meer sectoren. Op deze manier proberen wij uitkeringsgerechtigden de weg naar werk te wijzen. Maar het is ook bedoeld om ondernemers aan passend personeel te helpen. 

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudig onderhands, van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender:

- Ooststellingwerf: twitter.com/Owerf

- Weststellingwerf: twitter.com/Westwerf

- Opsterland: twitter.com/Opsterland

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

- Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan

- Opdrachtnummer (indien bekend)

- Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

Ondernemersloket

V.l.n.r. Piet Plantenga, Ingrid Borgman, Lidia Huisman, Bart Sieben, Sven Stielstra

Ondernemersloket

Piet Plantenga
bedrijven-contactfunctionaris
(0516) 56 62 40
p.plantenga@ooststellingwerf.nl


Ingrid Borgman
accountmanager werkgelegenheid
(0516) 56 64 70 
i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Lidia Huisman
recreatie en toerisme
(0516) 56 64 13
l.huisman@ooststellingwerf.nl


Bart Sieben

Programmamanager 
Biobased Economy
(0516) 56 64 74
b.sieben@ooststellingwerf.nl 

 

Sven Stielstra
Projectoördinator
Biobased Economy
(0516) 56 63 41
s.stielstra@ooststellingwerf.nl   

-->