Uitgave  |  Nummer 5, mei 2016
Voorwoord

In het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord  staan de plannen en wensen voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum van Oosterwolde en het bedrijventerrein Venekoten-Noord. Eén van de onderdelen van het Masterplan dat nog moet worden uitgevoerd is de Revitalisering van dit bedrijventerrein. De provincie heeft ons laten weten dat er haast gemaakt moet worden met de revitalisering, want anders vervalt ons recht op de toegekende provinciale subsidie. Die subsidie is cruciaal om de revitalisering uit te kunnen voeren. Dit betekent dat er haast gemaakt moet worden met de uitwerking van de planideeën zoals die in het Masterplan staan. Er moet snel getekend en gerekend worden aan het plan. Op 3 mei vindt er overleg met de ondernemers van dit deel van het bedrijventerrein plaats. Wij gaan hen vertellen hoe wij denken te planideeën te gaan uitwerken en horen graag hoe de ondernemers daar over denken en welke wensen en aandachtspunten zij nog hebben. Na deze avond worden de plannen dan verder uitgewerkt en worden de kosten van uitvoering in beeld gebracht. Die zaken gaan dan zeker voor 1 juni 2016 samen met de subsidieaanvraag naar de provincie. Als de gemeenteraad in juni met de plannen akkoord gaat en het geld voor uitvoering beschikbaar stelt, dan wordt de uitvoering direct na de vakantieperiode ter hand genomen. Wij gaan er hierbij van uit dat ook de provincie een positief besluit zal nemen met betrekking tot onze subsidieaanvraag, de voortekenen daartoe zijn op basis van ambtelijk vooroverleg goed. Ik ben blij dat ook dit project nu van de grond komt. Het bedrijventerrein Venekoten-Noord krijgt zo weer kwaliteit en functionaliteit die past in deze tijd. Ik hoop en verwacht dat ondernemers ook op deze plannen zullen inspelen met betrekking tot hun bedrijfsterreinen en gebouwen. Op die manier kunnen wij er met elkaar weer een mooi en functioneel plaatje van maken.

Harry Oosterman

Ondernemersbijeenkomst Geluidsreductieplan Oosterwolde

Het bedrijventerrein Venekoten is een gezoneerd bedrijventerrein. Zonering in het kader van industrielawaai Wet geluidhinder is het ruimtelijk scheiden van industrieterreinen waarop (grote) lawaaimakers zijn gevestigd enerzijds en anderzijds woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Op dit moment is er sprake van dat  op een klein aantal zonebewakingspunten een overschrijding optreedt van de grenswaarde. Dit betekent formeel dat het industrieterrein nagenoeg ‘op slot’ zit en dat maakt het lastig vergunningsaanvragen te verlenen. Dit probleem kan worden ondervangen door het opstellen van een ‘geluidsreductieplan’. In het geluidreductieplan wordt beschreven hoe de overschrijding van de grenswaarden binnen een periode van vijf jaar teniet kan worden gedaan, zonder dat dit grote belemmeringen voor de bedrijven oplevert. Door toepassing van het geluidreductieplan wordt het ‘slot’ van het bedrijventerrein gehaald, zonder dat dit tot meer overlast voor de omgeving leidt. De afgelopen maanden is er gewerkt aan het opstellen van een Concept Geluidsreductieplan. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Op 9 mei 2016 is er een bijeenkomst voor ondernemers over het Concept Geluidsreductieplan. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde. Het is de bedoeling om ondernemers te informeren over de problematiek en de oplossingsrichting. Wij nodigen alle ondernemers van bedrijventerrein Venekoten van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Thema avond Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven

Ook dit jaar organiseert de gemeente weer een aantal ondernemersbijeenkomsten.

Op 27 mei 2016 zijn alle ondernemers vanaf 19.30 uur welkom in de voormalige Rabobank, Veengang 1 te Oosterwolde. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Het belooft een inspirerende avond te worden, waarbij mensen uit het onderwijsveld en lokale ondernemers hun visie gaan geven op de samenwerking en welke bestaande en nieuwe mogelijkheden er zijn en komen voor u als lokale ondernemers. Uiteraard is er voor en na het officiële gedeelte volop de gelegenheid om te netwerken.

Bijeenkomst Cybercriminaliteit

De virtuele wereld is niet meer weg te denken bij alles wat wij zowel zakelijk en privé doen. Computertechnologie en ICT vernieuwen zich razendsnel. Met alle risico’s van dien, ook voor u als ondernemer. Hiermee is  cybercrime onderdeel geworden van ons dagelijks handelen.

Inspirerende bijeenkomst
Maandagavond 6 juni organiseren gemeente Ooststellingwerf, de Commerciële Club Ooststellingwerf en Rabobank Heerenveen - Zuidoost Friesland een inspirerende, interactieve bijeenkomst over dit actuele onderwerp. Graag nodig ik u namens bovenstaande partijen uit om dit event samen met ons te beleven.

De moeite meer dan waard
Tijdens een avondvullend programma nemen Security Consultants van Cap Gemini en de Rabobank u mee in dit onderwerp dat ook u kan raken. Op een prikkelende wijze wordt u in contact gebracht met de wereld van (cyber)hackers en risico’s voor uw organisatie. Aan het eind van deze bijeenkomst heeft u antwoord op vragen als;

-          Wat is cybercrime precies?
-          Hoe gaan andere  bedrijven om met deze risico’s?
-          Wat kunt u er precies aan doen om de risico’s te voorkomen?
-          Wat betekent dit voor u als ondernemer in de regio?

Programma en locatie
19.30 uur       Ontvangst
20.00 uur       Opening
20.10 uur       Inleidingen ‘De wereld van (cyber)hackers en de risico’s voor uw organisatie’ verzorgt door Cap Gemini en de Rabobank
21.30 uur       Afsluiting met een hapje en een drankje

Het event vindt plaats in het voormalige kantoor van de Rabobank aan de Veengang 1 in Oosterwolde

Aanmelden
Interesse? Geef u dan snel op en maak uw interesse kenbaar op de aanmeldpagina.
Ik zoek werk!

Mijn naam is Nirphania en ik ben 23 jaar. Woonachtig in Oosterwolde. Ik heb opleidingen in de zorg/horeca en detailhandel behaald. Naast de leuke stages in een zorginstelling en detailhandel hebben gelopen, ben ik aan het werk gegaan o.a. bij een callcenter, hotel en in de detailhandel. Ik heb overal tijdelijke banen gehad en wil nu graag voor een langere periode aan de slag.

Ik ben een creatieve teamspeler en werk nauwkeurig. Door mijn verschillende ervaringen in de horeca, leer en pik ik snel dingen op. Ik ben graag onder de mensen en houd van een praatje. Zelf ben ik graag bezig en houd niet van stil zitten. Daarom vind ik afwisselend werk erg fijn. Ik sta open voor nieuwe kansen en uitdagingen. Werken in de detailhandel heeft mijn voorkeur maar ik wil alles wel aanpakken!

Mocht u een passende baan voor mij hebben, kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman Accountmanager Werkgelegenheid. Telefoon (0516)-566470 of  per mail li.borgman@ooststellingwerf.nl.

Inhuur extra personeel via Flextensie

De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Flextensie maakt het voor ondernemers daarom eenvoudig én financieel aantrekkelijk om bijstandsgerechtigden op flexibele basis in te zetten. Tegelijkertijd biedt u mensen die al langere tijd werkloos zijn nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Dat is prettig voor u, en het opent perspectieven voor de kandidaten.

Flextensie werkt op basis van inhuur: u huurt een kandidaat in voor de duur van een tijdelijke opdracht. U betaalt voor de inhuur van de kandidaat een vast uurtarief van 11,75 euro per gewerkt uur. Dit tarief is gebaseerd op het minimumuurloon plus werkgeverslasten.

U kunt uw tijdelijke opdrachten melden bij de gemeente via Lammert Dalstra (0621689312, lammert.dalstra@nl.randstad.com) of Ingrid Borgman (0516 56 64 70, i.borgman@ooststellingwerf.nl). U kunt vervolgens zelf kiezen of en welke kandidaten u op de opdracht wilt inzetten.

Inkoopkalender

Op onze inkoopkalender kondigen we - onder voorbehoud - de verwachte aanbestedingen van gemeente Ooststellingwerf aan. Onze buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland beschikken ook over een eigen inkoopkalender. U vindt deze op hun websites. Voor meer informatie over de inkoopkalender kunt u contact opnemen met Mark de Gruijter.

Twitter

We vinden het van belang om tegemoet te komen aan uw wens, daarom plaatsen wij nieuwe aanbestedingen vanaf heden ook op Twitter. Hier vindt u dan een kort bericht over de nieuwe aanbesteding met een link naar de inkoopkalender. U kunt ons vinden via de volgende links:

Ooststellingwerf: https://twitter.com/Owerf

Weststellingwerf: https://twitter.com/westwerf

Opsterland: https://twitter.com/opsterland

TenderNed

Nationale en Europese aanbestedingen vindt u op http://www.tenderned.nl/. Sinds juni 2015 logt u op TenderNed in via eHerkenning. Zonder deze eHerkenning heeft u geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Koppel dit vervolgens aan uw gebruikersaccount in TenderNed. Meer informatie over TenderNed en eHerkenning vindt u op http://www.tenderned.nl/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met inkoopcoördinatoren Sandra Onbelet en Mark de Gruijter via teaminkoop@weststellingwerf.nl.

112 Veiligheidsdag Ooststellingwerf

Op 10 september organiseert Stichting Reanimatie & AED groep Ooststellingwerf in nauwe samenwerking met de Politie, Brandweer Fryslân, Ambulancedienst, Broekhuizen berging en de Ronde Tafel een 112 Veiligheidsdag. Samen laten zij bezoekers kennis maken met hun werkzaamheden. Er zijn verschillende spectaculaire demonstraties, maar zowel de jonge als de wat oudere bezoekers kunnen ook zelf aan een grote hoeveelheid activiteiten meedoen. 

Op deze bijzondere dag vormt de oude provinciale weg tussen Oosterwolde (Drie Tolhekken) en Donkerbroek (Ontwijk) – de weg langs de vaart – het decor voor de hulpdiensten. Bezoekers zijn welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. De organisatie zet in op minimaal tienduizend bezoekers. Er zijn deze dag ook meerdere stands aanwezig met bedrijven die een link met veiligheid hebben.

U kunt met uw bedrijf of instelling ook aanwezig zijn op deze dag. Er zijn verschillende opties om met uw stand of kraam met het publiek in gesprek te gaan. U kunt zich aanmelden via: http://hartvoorooststellingwerf.nl/deelnameformulier/ of via de mail bij info@reanimatie-oosterwolde.nl.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->