Uitgave  |  Nummer 6, juni 2017
Voorwoord

Deze collegeperiode verloopt bestuurlijk wat anders dan wij in Ooststellingwerf gewend zijn. Er zijn al drie wethouders tussentijds vertrokken. Een absoluut unicum in Ooststellingwerf.

Wat het college betreft heerst in onze gemeente over het algemeen bestuurlijke rust en stabiliteit. De wisselingen van de afgelopen tijd zijn toch wel lastig geweest, zeker ook voor de rest van het college. Steeds weer moet een nieuwe wethouder worden ingewerkt en je moet weer op elkaar ingespeeld raken. En ook elke keer weer moet je het even met een man minder doen. Dat vraagt dan een extra inspanning van de rest.

Ik ben blij dat wij met het college weer compleet hebben met de benoeming van Henk van de Boer (VVD) als de nieuwe wethouder voor Recreatie&Toerisme, Verkeer, Milieu, Landbouw, Openbare werken en Handhaving. Hij is een ervaren bestuurder: tot 2015 was hij gedeputeerde van Drenthe. Zijn kwaliteiten er ervaring hebben wij hard nodig om een aantal bestuurlijk belangrijke zaken snel op een goede manier verder te brengen. Ik denk daarbij met name aan de zonnepanelen, het nieuwe Milieu Beleidsplan en verdere recreatieve ontwikkelingen van Appelscha.

Voor mijn gevoel begint het college nu met de eindsprint van het coalitieprogramma. Wij liggen aardig op koers, maar ambitieus als wij (toch nog steeds) zijn willen wij nóg meer. Ik ben er van overtuigd dat er de komende tijd nog meer goede dingen gaan gebeuren. Economisch is het tij ook hier aan het keren en daar moeten wij van profiteren. Ik wens hierbij onze nieuwe wethouder Henk van de Boer veel succes en hoop dat wij met hulp van hem mooie dingen tot stand weten te brengen.

Inloopbijeenkomst herinrichting parkeerterreinen Trambaan + Brugkampweg

De gemeente Ooststellingwerf laat u op dinsdag 6 juni graag de herinrichtingsplannen zien van het parkeerterrein aan de Brugkampweg en Trambaanplein in Oosterwolde. Daarnaast tonen we tekeningen van de nieuwe Action en Scapino.

Benieuwd naar de plannen? Kom naar de inloopavond

Datum: Dinsdag 6 juni 2017 van 16.30 tot 19.30 uur
Locatie: Hotel De Zon, Oosterwolde.

De medewerkers van de gemeente Ooststellingwerf en de projectontwikkelaar De Compagnon BV staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt tijdens deze middag/avond vrij in- en uitlopen.

Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de plannen. Uiteraard is er een mogelijkheid voor het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

Onderzoek winkelcentra en daghoreca Oosterwolde

Hoe gaat het met de winkels, daghoreca en winkelcentra in Fryslân? Provincie Fryslân en de Friese gemeenten lieten een onderzoek doen door het bureau Broekhuis Rijs Advisering.

Conclusies

De belangrijkste conclusies zijn dinsdagavond 23 mei gepresenteerd tijdens de Retailtop.

Aan de ene kant blijkt dat de Friezen, net als tien jaar geleden, vooral in eigen provincie hun geld uitgeven. Aan de andere kant blijkt dat de leegstand is toegenomen: we hebben in Fryslân nog te veel winkelruimte. Regionale samenwerking is nodig voor het versterken van de bestaande winkelcentra. Winkelcentra aantrekkelijker maken voor recreatie en toerisme en het mogelijk maken van meer daghoreca zijn kansen voor onze Friese kernen.

Oosterwolde

In het deelrapport voor Oosterwolde valt op dat er veel leegstand is. Een ander opvallend iets is dat in Oosterwolde relatief veel bezoekers van het kernwinkelgebied op de fiets komen. Eén van de aanbevelingen is om samen te werken aan sfeerverhoging in het centrum.

U kunt de rapporten voor Fryslân en Oosterwolde op de website van de gemeente vinden.

Ik zoek werk: Harm Tingen

Mijn naam is Harm Tingen, ik ben van 1964 en woonachtig in Appelscha. Ik heb diverse opleidingen gedaan. De Leao in Assen, levensmiddelentechniek, maar ook facilitaire training gevolgd, in bezit van een heftruckcertificaat en VCA. Ik heb veel gewerkt in de logistiek en facilitaire beroepen o.a. bij een basisschool als conciërge, huismeester/facilitair medewerker bij Het Poortje in Veenhuizen en bij GGZ in de logistiek. Ik ben handig (technisch onderhoud/groenvoorziening), maar ook administratief onderlegd en erg sociaal. In mijn vrije tijd zit ik veel in commissies als vrijwilliger o.a. autocrosswedstrijden. Ik wil graag weer aan het werk bij een leuke lokale opdrachtgever.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Ynbusiness

Kent u Ynbusiness al? Ynbusiness is dé toegangspoort naar kennis, inspiratie en innovatie voor Friese ondernemers met groei-ambitie.

Ynbusiness faciliteert de zoektocht van ondernemers naar ondersteuning, kennis en advies. Dit doen ze door vanuit 4 themaprogramma’s te werken; Innovatie, Internationaal Ondernemen, Kennis en Ondernemerschap. Daarnaast is er ook een kennisagenda voor ondernemers in de sector Recreatie & Toerisme.

Voor de ontwikkeling van bedrijven, producten en diensten is vaak (extern) kapitaal nodig. Ynbusiness leidt u snel naar private financiers, banken en innovatie- subsidieprogramma’s.

Recreatie en toerisme cursussen en workshops

Fryslân is de vakantieprovincie bij uitstek, met een grote verscheidenheid aan accommodaties, attracties en toeristische voorzieningen. Ook Ooststellingwerf benoemt recreatie en toerisme als een van haar speerpunten voor economische ontwikkeling. Zeker in de aanloop naar 2018 moeten we de schouders zetten onder gastvrijheid en voorzieningen die passen bij het verwachtingspatroon van een groot aantal (buitenlandse) gasten. In 2017 worden door de Friese onderwijs- en kennisinstellingen cursussen en workshops aangeboden waar u als ondernemer in deze sector aan mee kunt doen.

Meer informatie op de website.

Onderzoek digitale dienstverlening

De rekenkamercommissies doen op dit moment onderzoek naar de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de drie gemeentes. Een deel van het onderzoek wordt door studenten van de opleiding NHL bestuurskunde gedaan. Zij gaan de komende weken op straat in een aantal dorpen enquêteren. Verder staat de enquête op de websites van de gemeentes. Invullen kan tot 19 juni.

Recreatieschap Drenthe onderzoekt vakantieparken

De vrijetijdssector is van groot belang voor de Drentse economie. Dat geldt ook voor de gemeente Ooststellingwerf. Ons toeristisch product is in belangrijke mate verbonden aan Drenthe. Recent werd bekend dat in 2015 in totaal ruim 1 miljard euro is omgezet bij toeristische bedrijven in de provincie Drenthe. Een belangrijk deel hiervan is toe te schrijven aan een omzetstijging binnen de verblijfsrecreatie.

Het beleid van de provincie en de gemeenten is erop gericht om de concurrentiepositie van onze toeristische bestemming te versterken en de bestedingen en werkgelegenheid te laten groeien door investeringen in de vrijetijdseconomie. Daarom gaat het Recreatieschap Drenthe een onderzoek starten naar de vitaliteit van de verblijfssector. Als Fries lid van het Recreatieschap Drenthe zijn wij gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Een mooie kans voor de gemeente Ooststellingwerf.

Vitale verblijfsrecreatie

Doel van het onderzoek is inzicht bieden in het (economisch) functioneren van de verblijfsrecreatiesector en het ontwikkelperspectief schetsen om de sector ook op de lange termijn vitaal te houden. Dit is een gezamenlijke opgave van de verblijfsrecreatiebedrijven, de provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe, gemeenten en RECRON. Ruim 200 verblijfsrecreatiebedrijven (grotere campings en vakantieparken, waaronder uw bedrijf) worden in dit onderzoek betrokken en gevraagd om hun medewerking. ZKA Consultants uit Waalwijk voert het onderzoek uit in nauwe samenwerking met de gemeenten.

Wat levert het onderzoek op?

Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre de sector vitaal is en welke kansen er liggen voor de sector om in samenspraak met de overheid de vitaliteit te vergroten. Het Recreatieschap verwacht medio 2017 de resultaten van het onderzoek te presenteren.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Recreatieschap Drenthe (info@recreatieschapdrenthe.nl).

Woningverbetering

Mensen blijven steeds vaker zo lang mogelijk wonen in de eigen woning. Vaak is het gewenst of zelfs noodzakelijk de woning aan te passen aan de ouder wordende bewoners. Veel oudere huiseigenaren hebben geld vastzitten in de stenen. Ze hebben vaak een grote overwaarde in het huis zitten waar ze niets mee kunnen. Voor de kosten van woningaanpassing kunnen ze vaak geen financiering krijgen. Soms worden mensen daardoor gedwongen om toch te verhuizen. Dit is geen ideale situatie. Er zijn mogelijkheden met de zogenaamde verzilverhypotheek of een krediethypotheek, maar geldverstrekkers zijn maar beperkt bereid om een krediet te verstrekken. Via de gemeente kunnen zij een blijverslening afsluiten.

Wat houdt de blijverslening in?

Veel oudere huiseigenaren zouden een extra hypotheek willen vestigen op de eigen woning om met het geld het huis aan te passen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft met dit doel een blijverslening voor senioren geïntroduceerd. Het krediet kan aangevraagd worden bij de gemeente. Er zijn twee varianten van deze lening, namelijk in de vorm van een consumptief krediet en een hypothecaire variant. De lening bedraagt maximaal 80 procent van de WOZ-waarde. Het geld is bestemd voor het levensloopbestendig maken van het huis.

Welke voorwaarden worden er gesteld aan de blijverslening?

De leningen worden aangeboden door gemeenten. Zij krijgen ook zelf de mogelijkheid om voorwaarden te stellen. Ooststellingwerf heeft geen beperkende voorwaarden gesteld. Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie.

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudig onderhands, van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender.

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

  • Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan
  • Opdrachtnummer (indien bekend)
  • Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

Sfeerimpressie ondernemersbijeenkomst Peter van Uhm

Woensdag 24 mei sprak Peter van Uhm voor ons tijdens de ondernemersbijeenkomst met als thema Leiderschap. De bijeenkomst was drukbezocht. Allen bedankt voor jullie aanwezigheid, het was een geslaagde avond.

Bedrijvenpakket grootste hardloopevent in onze gemeente

Ooststellingwerf maakt zich op voor het grootste hardloopevent wat ooit in deze gemeente is georganiseerd. Een afstand over 4 mijl van Appelscha naar Oosterwolde, een warming up door Olga Commandeur en een concert van De Kast. Op vrijdag 1 september kun jij meedoen met de Volksloop van Oosterwolde, ook met jouw bedrijf! 

Speciaal voor bedrijven is er een bedrijvenpakket samengesteld. Het sponsorpakket kost €150,- . Hiervoor ontvang je:

- Deelname voor jouw team, bestaande uit 4 personen (de eerste 3 resultaten tellen mee voor het klassement).
- Jouw logo in het digitale magazine
- Jouw logo op de videowall bij de finish
- Een looptraining op 16 juni & 7 juli
- Op de foto samen met Syb van der Ploeg van 'De Kast'
- Je mag je spandoek ophangen bij de start/finish. Dit gaat verder in overleg met dhr. K.J. Hofstra.

Geef je op met jouw bedrijf!

Meer informatie kun je vinden op www.500jaarooststellingwerf.nl/volksloop

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met dhr. K.J. Hofstra: k.j.hofstra@ziggo.nl

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->